Arbeidshelseundersøkelse

Arbeidshelseundersøkelse

En målrettet helseundersøkelse har som formål å avdekke sykdom eller plager som arbeidstaker opplever som følge av arbeidsrelaterte forhold. Utgangs punktet for helseundersøkelsen blir derfor den eller de eksponeringsfaktorene som gjør seg gjeldende i arbeidstakers miljø. Disse faktorene kategoriseres som enten fysiske (herunder også kjemiske og ergonomiske) eller psykososiale. «HELSEKONTROLL» eller «helseundersøkelse» er upresise begreper, men gir for de fleste assosiasjoner om visse typer av undersøkelser hos bedriftshelsetjenestens lege (bedriftslege/arbeidsmedisiner).

Målrettet helsekontroll

Kravet til arbeidshelseundersøkelse eller målrettet helsekontroll er hjemlet i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som regulerer arbeidsforholdene for ulike grupper av arbeidstakere. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å legge til rette for regelmessige undersøkelser av arbeidstakere som er utsatt for blant annet kjemikalier, støy, vibrasjon, ergonomisk tungt arbeid samt skiftarbeid

for å nevne noe. Hyppigheten på disse undersøkelsene fastsettes vanligvis av ansvarlig lege hos

bedriftshelsetjenesten. Det finnes dog enkelte bransjer og eksponeringer (bl.a. eksponering for asbest og spesielt kreftfremkallende stoffer) hvor hyppigheten på kontroller er klart definert.

Formålet med denne typen helseundersøkelse er å kartlegge hvorvidt arbeidstaker har eller har hatt symptomer eller sykdom som skyldes påvirkning av faktorer i vedkommende sitt arbeidsmiljø. Dersom det oppdages symptomer eller sykdom som kan spores tilbake til arbeidsrelaterte forhold, plikter legen å melde dette til arbeidstilsynet (for offshore-ansatte) eller til petroleumstilsynet (for offshore-ansatte).

Meldingen er konfidensiell, og vil ikke bli meddelt arbeidsgiver. Arbeidsgiver får dog en anonymisert oppsummeringsrapport som viser antall innmeldte skader per kvartal.

Livsstilsundersøkelse

Helsekontroller som foku serer på livsstil og risiko for sykdomsutvikling av slike faktorer, ligger i utgangspunktet ikke innenfor bedriftshelsetjenestens arbeidsområde. Like vel er det ikke uvanlig at mange virksomheter ønsker nettopp denne typen av helseundersøkelser og at det oppleves som nyttig og verdifullt i et forebyggende helseperspektiv. Dette er spesielt en vanlig form for undersøkelse for administrativt personell og personell over en viss alder, men stadig flere virksomheter ønsker nå denne typen helseundersøkelse for alle sine ansatte.

Formålet med undersøkelsen er todelt:

1) Vi ønsker ved hjelp av samtale, undersøkelser og tester å arbeidstaker en solid vurdering av sin nåværende helsetilstand. Vi vil også gi en faglig begrunnelse for de forventninger vedkommende kan ha til egen helseutvikling framover. 2) Vi ønsker å gjøre oss tilgjengelige for spørsmål som er relatert til livsstil og helsetilstand samt bidra med konkrete råd og veiledning om hvordan eventuelle helsemessige utfordringer kan håndteres. Det finnes også opplegg for testing av fysisk form som sammen med høyde og vekt og fettprosent kan si en del om en persons fysiske alder. Flere virksom heter benytter nå denne typen virkemidler som et tilbud til sine ansatte for å motivere den enkelte til å ta enda bedre vare på sin egen helse.

Risikobasert, målrettet arbeidshelseundersøkelse

PETROLEUMSTILSYNET har hevdet at en del arbeidshelseundersøkelser for offshorepersonell ikke har vært målrettet nok og heller ikke vært risikobaserte nok. Særlig gjelder dette for oljeserviceselskaper. I den forbindelse har vi sammen med noen av våre største kunder og med støtte fra Norges Forskningsråd, utviklet et verktøy for å gjøre helseundersøkelsene mer risikobaserte og målrettede kalt RMA. Kort fortalt er dette et ITverktøy hvor risiko hvor hver enkelt stilling hos hver kunde mates inn. Legen bruker så verktøyet når helseundersøkelsen foretas og på denne måten kan legen være mer trygg på hvilke risikofaktorer den enkelte arbeider under og dermed være mer målrettet i sine undersøkelser. I tillegg så blir dette en kvalitetssikring av kundens risiko vur deringer all den tid man i etterkant av en gruppes undersøkelser kan få ut en rapport som viser noe om funnene av eventuelle helseskader og hvorvidt dette er arbeidsrelatert. I tillegg bidrar ITverktøyet som er nettbasert til at den ansatte får samme målrettede undersøkelse uavhengig av utførende lege eller BHT. Og nevnte rapport er klar i det siste arbeidstaker går ut fra helseundersøkelse.

Offshore- og sjømanns-attester

En annen stor gruppe helsekontroller skyldes krav om dette for å få en attest som er nødvendig for ens arbeid. Dette er ikke det samme som en arbeidshelseundersøkelse, men vi ser at mange av våre kunder gjør dette samtidig da dette blir mest effektivt siden det ofte er mye av de samme undersøkelsene som skal gjøres. Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standardsett med tester og legeundersøkelse.

Helsemessig skikket?

Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/- installasjon). Det betyr i praksis at helseundersøkelsen er ment å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/ fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helsen i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet. Selv om disse attestene er de vanligste, innes det en rekke andre attester som attest for flygende personell, dykkerattest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort, attest for førere på jernbanen m.m.

Nye innlegg
Eldre innlegg
Arkiv
Kontakt

 

Adr:        Medco BHT

               Risavik Havnering 14

               4056 Tananger

 

E-post:    post@medco-bht.no

Tlf:           51 71 52 70

Fax:         51 71 52 71

Åpningstider
 

Tananger

Man - Fre  08.30 - 15.30

 

Hinna Park 

Man - Fre 08.30 - 15.30

 

Ellers etter avtale

© 2016 Medco-BHT

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon